นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โคงการ PHC-SIAM Project No. 44935PJ (Campus France) ณ ประเทศฝรั่งเศส

1/2/2565 14:34:37น. 1256
Campus France
ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายทศพล ทุ่งฝนภูมิ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แห่งศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง และหน่วยความเป็นเลิศ RS2GH คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปทางไปฝึกงานด้านการทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง The flow of polyhedral particles down an inclined plane ภายใต้ความดูแลของ Prof. Emillien Azema และ Dr.Mathieu Renouf แห่งห้องปฏิบัติการ Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC), Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ PHC-SIAM Project No. 44935PJ (Campus France) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง Université de Montpellier, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดระยะเวลาในการไปทำวิจัยของนิสิตปริญาโททำให้ได้มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งด้านการวิชาการและการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

การส่งเสริมให้นิสิตในระดับต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทั้งทางด้านวิชาการ และการทำวิจัยเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการอยู่เสมอมาและในปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมในการที่จะก้าวสู่ความเป็นระดับสากลในระดับการเรียนการสอนและการทำวิจัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ยึดถือและดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยพะเยา พศ. 2564-2568 ในการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งมั่นในการที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล”   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
1/2/2565 14:34:37น. 1256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โคงการ PHC-SIAM Project No. 44935PJ (Campus France) ณ ประเทศฝรั่งเศส

#Campus France #คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน