วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

6/2/2565 16:58:58น. 337
#วิทยาลัยการจัดการ #โครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์"
                    วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม R 805 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และให้ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวรายงานการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เก่ง ดี มีความสุข" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และนิสิต เข้าร่วมพิธีสวมฮู้ดชุดครุยแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
6/2/2565 16:58:58น. 337
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน