คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ “การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน”

9/3/2565 10:10:26น. 1029
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์  “การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน” ณ ไชยณารายณ์ ริเวอร์ไซต์ อ.เมือง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ “การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน” ณ ไชยณารายณ์ ริเวอร์ไซต์ อ.เมือง จ.เชียงราย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิติ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะคู่คือปฏิบัติงาน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยาการพิเศษ ในการวิภาคและให้ข้อเสนอแนะคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานสายสนับสนุน ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน นำโดย นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในการนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 21 เรื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/3/2565 10:10:26น. 1029
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ “การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน