Webometrics Ranking of World Universitie 2022 รอบที่ 1

14/3/2565 15:05:49น. 643
 Webometrics

           Webometrics Ranking of World Universitie 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบที่ 1 เดือนมกราคม ครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดประมาณ 11,998 แห่ง ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 194 สถาบัน 1 และอันดับที่ 2,353 ของโลก จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
 
          ซึ่งเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Cybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2022 Edition ประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล และน้ำหนักคะแนน ตามที่ปรากฏที่ New edition: January 2022 | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 11,998 institutions ดังต่อไปนี้
     1.Visibility (50%) จำนวนการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่น (subnet) กลับมายังเว็บของมหาวิทยาลัย
     2.Transparency or Openness (10%) จำนวนการถูกอ้างอิง (citation) ของผลงานวิชาการ 210 อันดับแรก
     3.Excellence or Scholar (40%) จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมาก 26 สาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2016 – 2020)
          สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Cybermetrics Lab ครั้งนี้ กับครั้งที่ผ่านมา (Ranking Web of Universities July 2022)
สามารถติดตามดูได้ที่ https://www.webometrics.info/en/asia/thailand

          Webometrics ถือเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
14/3/2565 15:05:49น. 643
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน