คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 "

22/3/2565 9:06:49น. 1135
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 "

ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ขับเคลื่อนมหาวิยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกร โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีทักษะที่ตองสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/3/2565 9:06:49น. 1135
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 "

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน