กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต

28/3/2565 23:16:54น. 644
Visio
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. หน่วยบุคคล งานธุรการ กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ณ ห้อง ICT1103/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้เชิญอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ดร.นภา ราชตา และ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร มาเป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เกี่ยวกับการเขียนผังงาน ซึ่งการเขียนผังงาน เป็นทักษะหนึ่งในการเขียนกระบวนการทำงานในเอกสารสารต่างๆ โดยมีหัวข้อในการบรรยายคือ หลักการเขียนผังงานที่ดี การเลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง และรูปแบบการเขียนผังงาน  อีกทั้งบุคลากรกองกิจการนิสิตยังได้ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้งาน Microsoft Visio professional 2019 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบครบถ้วนพร้อมนำไปใช้ได้จริง


#SDG4

#SDG17
#Happy
#DSA
#UPIDENTITY


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/3/2565 23:16:54น. 644
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต

##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน