โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต

29/3/2565 15:21:22น. 390
ความก้าวหน้าตามสายงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนความก้าวหน้าตามสายงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้บุคลากรที่จะยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นจะตั้งมีการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อให้คณะกรรมได้ประเมิน 
  ทางกองกิจการนิสิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิตให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
29/3/2565 15:21:22น. 390
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต

##SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน