คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

11/4/2565 10:39:08น. 231
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์สายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อเรื่อง สถิติกับระดับการวัดของตัวแปรและกรณีศึกษาตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์งานวิจัย สถิติพรรณนา การตรวจสอบข้อมูล สถิติสำหรับงานวิจัยขั้นสูง หลักการเขียนและการอธิบายผลการวิจัยทางสถิติ และการอธิบายผลการวิจัยทางสถิติทั้งภาษาไทยและนานาชาติ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/4/2565 10:39:08น. 231
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน