คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมวางแผนแนวทางการร่วมพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

19/4/2565 15:09:34น. 293
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมวางแผนแนวทางการร่วมพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่ 18-19 เมษายน 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย จาดศรี และ ดร.สุทธิชัย ศิรืนวล ได้ประชุมวางแผนแนวทางการร่วมพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ของสภาการสาธารณสุขชุมชน และพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่ 18 เมษายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน นายมานะ เปาทุย อุปนายกสภาฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายกสภา ฯ นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภา ฯ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงค์ กรรมการ ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการ และทีมงานสภาการสาธารณสุขชุมชนให้การต้อนรับทีมบริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเพื่อวางแผนความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุข ฯ ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 19 เมษายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นายชาติชาย สุวรรณนิลย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน) นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา และบุคลากรจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน/กองสุขศึกษา ให้การต้อนรับทีมบริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเพื่อวางแผนความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุข ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/4/2565 15:09:34น. 293
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน