เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย

28/4/2565 11:22:35น. 5053
SDGs  มหาวิทยาลัยพะเยา THE Impact Ranking
        วันที่ 28 เมษายน 2565 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่

1) งานวิจัย
2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย
3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ
4) การเรียนการสอน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 301-400 จากทั้งหมด 1,406 สถาบันทั่วโลก และ อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 8 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้าน ได้แก่


SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201-300 ของโลก)

SDG5 :ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 82 ของโลก)

SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับที่ 8 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 8 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG15 : ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG16 : ความสงบสุข ยุติธรรมและและสถาบันเข้มแข็ง อันดับที่ 13 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก) 

SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 18 ของประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.timeshighereducation.com


ซึ่ง 3 อันดับแรกที่มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดคือ

SDG11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ได้รับคะแนนการประเมิน 75.9 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเดินทางที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย การให้บริการห้องสมุดสาธารณะแก่บุคคลภายนอก การจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนมีความร่วมมือในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

SDG4: ความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้รับคะแนนการประเมิน 73.1 คะแนน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้กับคน ทุกเพศ ทุกวัยมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ ได้รับคะแนนการประเมิน 67.6 คะแนน ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายส่งเสริมเพศหญิง นโยบายส่งเสริมเพศทางเลือก รวมถึงนโยบายส่งเสริมครอบครัว สนับสนุนให้เกิดสถานรับเลี้ยงเด็กในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนิสิตหรือบุคลากรที่มีบุตร และยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
        เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย และยังคงมุ่งปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" ที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567

สามารถติดตามข่าวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติมได้ที่ http://uprankings.up.ac.th/        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
28/4/2565 11:22:35น. 5053
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย

#impactranking #การจัดอันดับ #ranking #timeshighereducationranking
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน