ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564

30/4/2565 16:28:08น. 360
#ขอแสดงความยินดี #การเรียนยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564
หลักสูตร กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสาวปริยสุดา เหตระกูล รหัสนิสิต 61162253 นางสุภาวดี ใจภักดี รหัสนิสิต 61160183
หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
นางสาวศิริพร ถาวรวิสิทธิ์ รหัสนิสิต 61160037
นางสาวสุนิสา ขะสุวรรณ รหัสนิสิต 61160059
นายอภิชาติ วิชัยกุล รหัสนิสิต 61160071
ว่าที่ร้อยตรี ศุภกิจ ดวงไพสิฐ รหัสนิสิต 61160105
สิบเอก แสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ รหัสนิสิต 61160060
หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
นางสาวตนุยา เพชรสง รหัสนิสิต 60160036
นายภูริ ชุณห์ขจร รหัสนิสิต 59160393
นายมานะศิลป์ ศรทนงค์ รหัสนิสิต 60160081
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
30/4/2565 16:28:08น. 360
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564

#ขอแสดงความยินดี # การเรียนยอดเยี่ยม #UPCM #วิทยาลัยการจัดการ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน