อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

18/5/2565 16:47:35น. 78
อบรมเชิงปฏิบัติการ กองแผนงาน

           วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 ระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงนโยบายการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาชุมชนสู่สากลและเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงผลการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน พัฒนาการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถในการดำเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

          ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงแรก หมวด ๓, ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และช่วงที่สอง หมวด ๕, ๔ และ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
18/5/2565 16:47:35น. 78
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

#อบรมเชิงปฏิบัติการ #กองแผนงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน