คณะ ICT จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน

23/5/2565 17:33:30น. 186
UP-PSF
               เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล ประจำปี 2565 ซึ่งจัดในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการเข้าใจแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ และทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพเป็นต้นแบบด้านการสอน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
               โดยมีดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนะนำแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” จากนั้นจะเป็นกิจกรรม Workshop “แนะนำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ องค์ประกอบด้านความรู้, องค์ประกอบด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านคุณค่าของอาจารย์” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/5/2565 17:33:30น. 186
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน