กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ

9/6/2565 14:45:45น. 545
Train the trainer
ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) รุ่นที่ 4 โดยมี รองอธิการดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการประเมินกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Pitching) บทบาทหน้าที่ของ Coach ประจำหลักสูตร และกิจกรรม Workshop การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับ Coach ประจำหลักสูตร โดยทีมวิทยากรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบรรยายแนวทางการประเมินทักษะผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5C+โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และบทบาทของ Team Coach ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิตสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ ถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา และให้อาจารย์นำความรู้และทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
9/6/2565 14:45:45น. 545
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ

#Train the trainer #UP #GE
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน