คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

17/6/2565 16:03:06น. 743
AUN-QA Version 4.0
           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” โดยมี ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
           โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรฯ ภายในกิจกรรมมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/6/2565 16:03:06น. 743
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน