SEEN UP ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

21/6/2565 10:25:49น. 108
University of Phayao
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากกองอาคารสถานที่ จัดประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีการดำเนินการหลัก ดังนี้

- การติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 2.9 MWp
- การติดตั้งระบบ Monitoring สำหรับอาคารในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 41 อาคาร
- การศึกษาวิจัยการซื้อขายพลังงานจากระบบ Solar Rooftop

การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 20% โดยจะเริ่มทำการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะ/หน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารจากระบบ Online-Monitoring สำหรับวางแผนการจัดการพลังงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในอนาคต หน่วยรับรองก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม จะทำการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับรองเครดิตจากการดำเนินโครงการฯ เป็นการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยพะเยาเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
21/6/2565 10:25:49น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN UP ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

#SEEN UP
#sdg7 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน