อธิการบดี เดินสายพบบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร”

21/6/2565 16:52:59น. 378
สภากาแฟสัญจร
           วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ พบปะกับตัวแทนบุคลากร กองกลาง กองคลัง และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโอกาสรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้างานให้การต้อนรับ ณ ห้อง Smart Training Room Citcoms ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร แนะนำบุคลากร และได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง รายงานถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยเริ่มจาก ผู้อำนวยการกองกลาง คุณณัฐธิดา ชาวน่าน นำเสนอการทำงานร่วมกันของเครือข่ายสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อาทิ ระบบสารสนเทศ ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานภายในกอง และ ระบบ UP-DMS (Document Management System) ระบบบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งได้พัฒนาให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริหารจัดการเอกสารด้วยวัตุประสงค์หลัก คือ ประหยัดการพิมพ์ลดจำนวนกระดาษ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันสมัย มุ่งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้ากับระบบ UP-DMS ต่อไป

          จากนั้น ผู้อำนวยการกองคลัง คุณปวีณา จันทร์วิจิตร ได้นำเสนอระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีการใช้บริหารจัดการทั้งระบบภายในและภายนอก เช่น ระบบ e-Receipt รองรับการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล ในการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา และระบบติตตามเอกสารการเบิกจ่าย e-Tracking ควบคุมติดตามสถานการณ์ทำงานแต่ละขั้นตอน ให้สามารถติดตามได้จนจบกระบวนการการเบิกจ่ายเอกสาร ต่อมา ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พันธกิจหลักของศูนย์ฯ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ การให้บริการแก้ไขปัญหาและบริการผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้บริการระบบภาพและเสียงภายในห้องเรียนและห้องประชุม รวมถึง ให้บริการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร

          ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชื่นชม ให้กำลังใจบุคลากรทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในองค์กร ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และสามารถปรับตัวใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมุ่งเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป รวมถึงฝากความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพของทุกคน กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในองค์กรต่อไป


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/6/2565 16:52:59น. 378
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี เดินสายพบบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร”

#สภากาแฟสัญจร #บุคลากรสายสนับสนุน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน