อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

23/6/2565 16:01:59น. 427
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

           วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4,0 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัย ประเภท Non-Degree และประเภท Degree ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนในยุคปัจจุบันที่ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งแบบ Soft Skill และ Hard Skill เราจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติของการไม่หยุดเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสอนและสร้างให้นิสิตสามารถอยู่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่ได้ตามมาคือ นิสิตเกิดการเรียนรู้ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นเป้าหมายของการได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
           ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนของ อว. โดยได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งแบบ Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ


          จากนั้น ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

          มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็นประเภท Non-Degree และ ประเภท Degree ดังนี้

ประเภท Non-Degree จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
       1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming
       2. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
       3. โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ประเภท Degree จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

       1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

       2. โครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง

           การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยม ฯ ได้สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต อาจารย์ และสถานประกอบการ เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ประเภท Non-Degree) ซึ่งหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น จะสามารถผลิตนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ที่เป็นสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบโจทย์ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ต่อไป
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/6/2565 16:01:59น. 427
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

#โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #GE #New Growth Engine #Lifelong Learning
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน