การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

23/6/2565 17:30:04น. 489
GE UNIVERSITY OF PHAYAO
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
(ช่วงเช้า) นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคน ของ อว. และรองศาสตรจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ จากนั้น
เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
ประเภท Non-Degree
1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming
2. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat Processors โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้รับผิดชอบโครงการ


ประเภท Degree
1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


2. โครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยม ฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และร่วมพูดคุยกับนิสิตและอาจารย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting (ช่วงบ่าย) คณะตรวจเยี่ยม ฯ เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ประเภท Non-Degree) และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และสถานประกอบการ ณ กาดหล่ายต้า (Lai Ta Market) จังหวัดพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/6/2565 17:30:04น. 489
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

#GENERAL EDUCATION
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน