คณะเกษตรฯ จัดการ " เสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับการผลิตกระบือคุณภาพฯ”

24/6/2565 10:03:19น. 373
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดการ " เสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับการผลิตกระบือคุณภาพเพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ” "

ภาคบ่าย วันที่ 23 มิถุนายน 2565) ออนไลน์กับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาในเวทีรายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือนและเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับการผลิตกระบือคุณภาพเพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ” ที่มี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการภายใต้กรอบวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2565

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบทานบริบทและโจทย์พื้นที่ การวางเป้าหมายการทำงานร่วมกันตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกระบือใน 10 ตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้มาร่วมเวทีอย่างคึกคักทั้งออนไซด์ ที่ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ อาทิ ภาครัฐ ได้แก่ นายชัยณรงค์ วงศ์สรรค์ ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พะเยา น.สพ. พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนท้องที่ ท้องถิ่น ได้แก่ นายสุเมธี คําลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเชียงม่วน นายสมพงษ์ อินต๊ะชัยวงค์ กํานันตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และนาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส. เขต 2 จังหวัด พะเยา ประธานคณะทํางานด้านนโยบายการเกษตร พรรคเพื่อไทย โดยได้รับเกียรติจากศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นประธานเปิดการประชุม

 

ในเวทีได้มีการนำเสนอข้อมูลที่โครงการได้วิเคราะห์บริบทการผลิตกระบือในภาพรวมและในพื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ พะเยาและเชียงราย ปัญหา โอกาส และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เทคโนโลยีพร้อมใช้ พื้นที่เรียนรู้และนวัตกร ที่มีการเติมเต็มจากผู้ร่วมเวทีที่น่าจะทำให้ได้เป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนและพร้อมในการขับเคลื่อนการทำงานไปสู่เป้าหมายระบบการผลิตกระบือคุณภาพเชิงพาณิชย์ที่ยังผลต่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ #ระบบการผลิตกระบือคุณภาพ #ชุมชนนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยพะเยา #ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/6/2565 10:03:19น. 373
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน