กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

24/6/2565 16:27:58น. 376
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์การจัดการในชีวิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 โดยมีอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ และดร.ณวิญ เสริฐผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน Microsoft Teams และ Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน
(ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 


พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย 


และอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจาก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 936 คน ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว ศรุตา ไชยชนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/6/2565 16:27:58น. 376
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน