อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)

27/6/2565 11:43:29น. 167
นิสิตพิการ
          เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลคุณภาพนิสิต นักศึกษาพิการ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถึงโอกาสและความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเครือข่าย นิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ SDGs3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน SDGs4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ SDGs10 ลดความเลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศพร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์การให้บริการของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
          ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เครือข่ายศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาพิการ จำนวน 16 สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีนิสิต นักศึกษาพิการ ที่กำลังศึกษาอยู่ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 105 คน แบ่งตามประเภทความพิการ ดังนี้
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 9 คน
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย จำนวน 11 คน
ทางการเห็น จำนวน 11 คน
ทางสติปัญญา จำนวน 3 คน
ทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน
ออทิสติก จำนวน 3 คน
นิสิตอาสาสมัคร จำนวน 23 คน
คณาจารย์และบุคลากรควบคุม จำนวน 44 คน

          การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ พร้อมด้วยอาจารย์จุฑาพร ปันทวัง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์อิสริยาภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และดร.อทิติ วลัญช์เพียร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
27/6/2565 11:43:29น. 167
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)

#sdg3 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน