วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 13 สัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (หลักสูตร 4 ปี)

27/6/2565 11:45:19น. 181
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 13 สัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (หลักสูตร 4 ปี)
     วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 13 สัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (หลักสูตร 4 ปี) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา และ บุคลากรฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ ตามเกณฑ์ของคุรุสภา และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และแนวปฏิบัติในการฝึกประปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา และห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา และ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/6/2565 11:45:19น. 181
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน