คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์” ผ่านระบบ HR Smart

1/7/2565 15:09:17น. 450
ระบบ HR Smart
          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1318 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์” ผ่านระบบ HR Smart ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ จากนั้นคุณนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ และเป็นผู้จัดทำระบบ HR Smart ได้บรรยาย “วิธีกรอกข้อมูลภาระงานผ่านระบบ HR Smart ของอาจารย์”
          ภายในกิจกรรมมีการบรรยายจากผู้บริหารคณะฯ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บรรยาย หัวข้อ “ปฏิทินการกรอกข้อมูลภาระงาน และภาระงานด้านบริหาร” ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ บรรยาย หัวข้อ “ภาระงานด้านการสอน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บรรยาย “ภาระงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ และภาระงานด้านบริการ/พัฒนาวิชาการ” และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต บรรยาย หัวข้อ “ภาระงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/7/2565 15:09:17น. 450
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์” ผ่านระบบ HR Smart

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #ระบบHR_Smart #กรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน