สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประสบการณ์ใหม่ด้านบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ กับสองมหาวิทยาลัยดัง มช. และ มข.

2/7/2565 16:55:10น. 110
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 1กรกฎาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา  รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ การพัฒนา Digital Platform การออกแบบการสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
                   โดยในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
              และในศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ/นพรัตน์ ใจหมั่น   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
2/7/2565 16:55:10น. 110
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประสบการณ์ใหม่ด้านบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ กับสองมหาวิทยาลัยดัง มช. และ มข.

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ #ศึกษาดูงานมช #Digital Platform
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน