กองกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตจากวิถีชีวิตชุมชนในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP Identity)

5/7/2565 10:21:23น. 212
UP IDENTITY


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต นำนิสิตใหม่ชั้นปี ที่ 1 และผู้นำนิสิต จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตกว๊านพะเยา จากกิจกรรมการตักบาตรข้าวเหนียวที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม  กิจกรรมเดินเท้าเที่ยวชมตลาดระเบียงสุข ตลาดอาหารเช้าริมกว๊านพะเยา  สักการะพญางำเมือง และนั่งรถไฟฟ้าเทศบาลเมืองพะเยาไปสักการะพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ จากนั้นนิสิตใหม่ร่วมกิจกรรม Workshop งานหัตถศิลป์ใบไม้ลายลักษณ์ สร้างสุนทรียะจากงานศิลปะและภูมิปัญญาจากชุมชน สร้างชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นนิสิต ม.พะเยา ในภาคบ่ายเดินทางไปยังชุมชนแม่ต๋ำ สัมผัสวิถีชีวิตกาดหล่ายต้า

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP Identity) ประกอบด้วย สุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Engagement Skills) เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้กำหนดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในตำบลแม่ต๋ำ และถนนราชวงค์ ตำบลเวียง เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินงานและเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้นำ อัตลักษณ์นิสิตไปบูรณาการกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และได้กิจกรรมพัฒนา   อัตลักษณ์นิสิตรูปแบบใหม่หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน ทักษะชุมชน (Community skill) นอกจากนั้นยังมีการให้นิสิตได้ฝึกการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นการนำเสนอชีวิต วิถีของชุมชน ตลอดจนการโปรโมทสินค้า กิจกรรมในชุมชนต่อสาธารณชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง เป็นการสร้างรายได้ต่อชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้งการหนุนเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/7/2565 10:21:23น. 212
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน