สำนักงานสีเขียว Green office มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔

20/7/2565 11:16:25น. 466
สำนักงานสีเขียว Green office มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปี ๒๕๖๔
สำนักงานสีเขียว Green office มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปี ๒๕๖๔
                            มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน UI Green ติดอันดับ ๑ - ๑๕๐ ของโลก ตามเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการตระหนักรู้และมีการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
                            เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green office ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประเมิน จำนวน ๒๙ หน่วยงาน และมีหน่วยงานได้รับรางวัลและผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวนทั้งหมด ๑๐ หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
                              สำนักงานสีเขียวระดับโล่ทอง (ระดับดีเยี่ยม) จำนวน ๒ หน่วยงาน
                                        ๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
                                        ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
                              สำนักงานสีเขียวระดับโล่เงิน (ระดับดีมาก) จำนวน ๔ หน่วยงาน
                                        ๑. วิทยาลัยการศึกษา
                                        ๒. คณะวิทยาศาสตร์
                                        ๓. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                        ๔. คณะนิติศาสตร์
                             สำนักงานสีเขียวระดับโล่ทองแดง (ระดับดี) จำนวน ๔ หน่วยงาน
                                        ๑. คณะสหเวชศาสตร์
                                        ๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
                                        ๓. คณะพยาบาลศาสตร์
                                        ๔. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการการใช้พลังงานการจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรน้ำ การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม UI Green รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรียนรู้ในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
20/7/2565 11:16:25น. 466
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน