คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

25/7/2565 16:17:33น. 220
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
              เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมของคณะฯ และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนและภาพรวมของสาขาวิชาฯ
              หลังจากได้รับทราบภาพรวมของคณะฯ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอน รวมไปถึง ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นต้น จากนั้นได้พาชมบรรยากาศห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งบรรยากาศโดยรอบคณะฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/7/2565 16:17:33น. 220
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน #ICT_UP #GIS_ICT
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน