คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA)

2/8/2565 15:48:38น. 326
คณะนิติศาสตร์
วันที่ 1-2 สิงหาคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA)ของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ AUN QA 4.0 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยทั้งสามหลักสูตรมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
2/8/2565 15:48:38น. 326
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA)

##uplaw
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน