วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)”

10/8/2565 14:54:33น. 636
#การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร
              วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 -10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำคณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ 
            โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กรฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1,6,5 และ Screening Report และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx และ Screening Report


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/8/2565 14:54:33น. 636
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)”

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #university of phayao #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน