คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

10/8/2565 14:58:27น. 373
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา

     เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

     แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งองค์กรทุกองค์กรต่างมีเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจขององค์กรแตกต่างกัน และมีปัจจัยภายในและภายนอกที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานขององค์กรแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารองค์กรให้บรรลุพันธกิจจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์และวางแผนในการดำเนินงานให้ชัดเจน การกำหนดยุทธศาสตร์จึงเปรียบเสมือนแผนที่ และกลวิธีเพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทการทำงานร่วมกันที่มุ่งหวังประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ได้มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องรับกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมากำหนดทิศทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามขีดความสามารถขององค์กร และเป็นการระดมความคิดของทุกภาคส่วนและทุกระดับชี้นภายในคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการทบทวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้น "ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ "เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna)" และดำเนินการทำงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 5 ด้าน ได้แก่
     1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
     2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
     3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
     4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย
     5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
     การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมคำนึงถึงบริบทในปัจจุบันและแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงประโยชน์และต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมด้านการเงิน ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป     ทั้งนี้ได้เชิญนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทำไมต้องทบทวนระบบการบริหารกลยุทธ์องค์กร ขั้นตอนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ การถ่ายทอดทิศทางและกลยุทธ์ของอค์กร กิจกรรม workshop แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
10/8/2565 14:58:27น. 373
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolOfMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน