โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

11/8/2565 10:12:03น. 281
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ขึ้น ณ Happy Garden Phayao เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.วารัชย์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยในเรื่องการคัดเลือกและพิจารณาวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงได้เทคนิคและวิธีการเขียนบทความวิจัยและช่องทางการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่ กพอ รับรอง เช่น TCI, Scopus, Web of Sciences อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 10:12:03น. 281
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน