คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

11/8/2565 15:18:26น. 246
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “กิจกรรม Workshop on Research Strengthening - High performance computational, experimental and international publication” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3. ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
11/8/2565 15:18:26น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน