วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564

11/8/2565 23:29:15น. 70
#AUN QA UPCM

           วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564 โดย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม L807 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ โดยประธานหลักสูตรได้นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

            จากนั้นคณะกรรมการ จึงเริ่มดำเนินการประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของหลักสูตร


🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/      

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somrudee.sr@up.ac.th   
11/8/2565 23:29:15น. 70
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #UniversityofPhayao # มหาวิทยาลัยพะเยา #AUN QA UPCM


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน