คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

16/8/2565 16:16:51น. 326
AUN QA
     วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรฯ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรฯ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรฯ พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
     การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้ประเมินได้ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการบริหารหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
16/8/2565 16:16:51น. 326
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน