หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)

17/8/2565 22:04:30น. 389
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)
ในวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) "หลักสูตร การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caring for the elderly with dependency)" ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลแม่กา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว และอาจารย์อรทัย เกตุขาว และนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดยท่านผู้อำนวยการถวิล วงศ์กันทิยะ และทีมวิทยากรร่วมจากสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดย อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ และอาจารย์ ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ 


ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้แทนสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการจัดอบรมดังกล่าว มีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการเพิ่มพูนทั้งความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะพึ่งพิงและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสุขของผู้สูงอายุและครอบครัว ยกระดับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอายุยืนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    สาขาวิชาอนามัยชุมชน   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอนามัยชุมชน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/8/2565 22:04:30น. 389
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)

#UniversityofPhayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #SDG3 #SDG4
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน