SEEN-จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

19/8/2565 14:03:32น. 99
University of Phayao
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และทีมวิจัย และเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อร่วมพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแล จังหวัดเชียงราย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายอย่างมีตัวชี้วัดเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย ในการเป็น Chiangrai Decarbonization City


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/8/2565 14:03:32น. 99
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#SEEN UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน