กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

19/8/2565 19:29:07น. 392
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองกิจการนิสิต โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว หัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต , งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/8/2565 19:29:07น. 392
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

#sdg17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน