อาจารย์คณะ ICT ป็นวิทยากรให้ความรู้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI”

22/8/2565 11:30:06น. 291
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI
         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2565 (เสาร์ – อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ วิเคราะห์และสร้างรายงานในการใช้ประกอบการตัดสินใจในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ สร้างรายงานที่สามารถแบ่งปันข้อมูลถึงได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสารสนเทศเกิดประสิทธิผลของงาน สู่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศอย่างยั่งยืน
      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นอกจากนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคณาจารย์จากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร คือ ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ดร.นภา ราชตะ ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2565 11:30:06น. 291
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะ ICT ป็นวิทยากรให้ความรู้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #DB_ICT #สาขาวิชาธุกิจดิจิทัล #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน