กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ปลุกกระแสให้นิสิตเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย

25/8/2565 15:01:15น. 702
ความเป็นไทย
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองกิจการนิสิตจัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยมหาวิทยาลัย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมความเป็นไทย ในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งเรื่องการแต่งกาย ขนมพื้นถิ่นของกิ๋นพื้นบ้าน โดยจัดการเสวนา “แต่งผ้าไทยนุ่งซิ่นงามตามสมัยนิยม” โดยคุณสิทธิพันธ์  เหรา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ล้านนา  กิจกรรมอบรม                 เชิงปฏิบัติการ “ขนมพื้นถิ่นของกิ๋นพื้นเมืองและการทำนกยูงหอม”  โดยทีมวิยากรจากศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่น แม่ต๋ำอินทร์ฐาน และการแสดงแบบเครื่องแต่งกายพลวัฒน์อาภรณ์ล้านนา  กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสุข ทักษะความรู้ เห็นคุณค่า ค่านิยมที่ดีงาม เรียนรู้ชุมชน คือ สุนทรียะและรสนิยม การก่อเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม อันสอดคล้องตาม          กลยุทธ์พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต ด้วยมาตรการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี และ มีสุนทรียภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตได้รับการส่งเสริมความเป็นไทย (UP Thainess) ด้วยกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
25/8/2565 15:01:15น. 702
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ปลุกกระแสให้นิสิตเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย

#sdg4 #sdg11
#sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน