คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30/8/2565 16:18:28น. 640
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ดร.พัทธวรรณ ละโป้ นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว และนางภัทรภรณ์ ผลดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/8/2565 16:18:28น. 640
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน