UNESCO GNLC ประกาศรับรองเมืองพะเยา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5/9/2565 14:57:02น. 605
Phayao Learning City


           มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนพะเยา ขับเคลื่อนเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้ายรายได้ สร้างความสุขให้คนพะเยาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.)          โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Phayao Learning City สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 เมือง ตัวแทนประเทศไทยร่วมกับสุโขทัย และหาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 จังหวัดพะเยาได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและยกระดับกลยุทธ์จากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับนานาชาติ ในการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ จากสมาชิกเครือข่ายประเทศอื่นๆ ได้โอกาสในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก


 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/9/2565 14:57:02น. 605
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน