กองบริการการศึกษา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

7/9/2565 8:47:55น. 665
Show and Share 2022
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ
Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย อาจารย์มืออาชีพระดับ 3 จำนวน 5 คน อาจารย์มืออาชีพระดับ 2 จำนวน 8 คน
และมอบโล่รางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 5 คน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 จำนวน 4 คน


จากนั้นเป็นการเสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง อาจารย์มืออาชีพ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ วิทยาลัยการศึกษา
- ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา
- อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

และเสวนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ที่ 1 OCC UP MODEL นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผู้เรียนและชุมชน โดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว , อาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง , อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และ ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย
ช่วงที่ 2 Games-based education โดย รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล และ อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว
ช่วงที่ 3 นวัตกรรมภาษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน โดย ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม และ ดร.ดารินทร
อินทับทิม ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ส่งเสริมการรับ
การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว,พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/9/2565 8:47:55น. 665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

#Show and Share 2022
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน