ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ

7/9/2565 12:12:01น. 129
คณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ

ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุม " การพัฒนาเครือข่ายและประสานงานดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ณ ห้องประชุมโรงแรม พี.เอ็ม. เพลส พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า, ผู้ช่วยวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. พร้อมบุคลากรจัดการประชุมดังกล่าวฯ 

 

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้กำหนดประชุมการพัฒนาเครือข่ายและประสานงานดำเนินงานกลุ่มสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานสนองพระราชดำริ กลุ่มสมาชิกได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง อพ.สธ.

  

ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงาน ดำเนินงานสำรวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ยังสนองพระราชดำริในภารกิจที่สำคัญ คือ การเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร การประสานงานสนองพระราชดำริหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจการจัดฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักสูตร อพ.สธ. ให้มีการดำเนินงาน พร้อมช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
7/9/2565 12:12:01น. 129
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มพ.
#sdg4 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน