SEEN ร่วมยกระดับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรพลูคาว "แทนคุณ"

9/9/2565 8:26:55น. 511
University of Phayao
วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการยกระดับสมุนไพรพลูคาว ด้วยการเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพลูคาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานฯ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน และ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการอบแห้งจากพลังงานทดแทนร่วมกับความร้อนเสริมที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผักพลูคาว และระบบไฮบริดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่เพาะปลูกผักพลูคาว รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฯ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อการมุ่งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างสู่ภาคอุตสาหกรรม ต่อไป ...


ในการนี้ คณะพลังงานฯ ได้มอบหนังสือรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) “น้ำสมุนไพรคาวตอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพลูคาว เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ" โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สวทช. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
9/9/2565 8:26:55น. 511
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ร่วมยกระดับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรพลูคาว "แทนคุณ"

#SEEN UP
#sdg1 #sdg7 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน