มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ ณ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

9/9/2565 20:29:05น. 351
กองการเจ้าหน้าที่

           ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรยายในหัวข้อ Team Building และหัวข้อ Smart Secretary ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปจำนวน 69 คน และเลขานุการ จำนวน 31 คน  ณ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ เป็นโครงการที่จะพัฒนา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีเทคนิคที่จำเป็นต่อการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคนเพื่อที่จะเป็นโค้ชให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ เลขานุการจำเป็นต้องมีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะการสื่อสารมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้สามารถขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ

1. ด้านกฎหมาย (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด)

2. ด้านการเขียนหนังสือราชการ (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

3. ด้านพัสดุและบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการมหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด)

4. ด้านสารบรรณ (ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน)

5. ด้านสารสนเทศและการใช้ media หรือ social ในการสื่อสาร (ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี)

6. ด้านบุคคล (ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์)

7. ด้านการเงิน (ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)


          สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างาน และได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคที่จำเป็นต่อการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน พร้อมทั้งให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบันได้อย่างรอบด้านและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
9/9/2565 20:29:05น. 351
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน