บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

12/9/2565 18:00:36น. 250
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่, อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร เรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

          ซึ่งประธานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในหัวข้อ ประธานหลักสูตรกับการบริหารจัดการหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะ หัวข้อ การดำเนินการสหกิจศึกษาสู่ CWIE” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ หัวข้อ การสนับสนุนดำเนินการด้านวิชาการ โดยคุณกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวข้อ บูรณาการ GE สู่วิชาชีพเพื่อการผลิตบัณฑิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะ และสุดท้าย หัวข้อ การจัดทำ Pre Degree และ Non Degree” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

        โครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดให้ประธานหลักสูตรจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวความรู้ จากการส่งเสริม และสนุบสนุน ไปพัฒนาต่อยอดในหลักสูตรของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตร



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2565 18:00:36น. 250
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน