การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

13/9/2565 10:23:48น. 315
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ในการนี้ ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1. หลักการและแนวคิดสำคัญในการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
2. ภูมิทัศน์ทางอุดมศึกษากับความเส่ียงที่สำคัญ
3. วิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
4. Risk Clinic: ปรึกษาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
5. Risk Culture Building: กระบวนการสร้างเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร

การอบรมดังกล่าวได้มีการแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการวางแผนความเสี่ยงของหน่วยงานและ นายสุพจน์ มานะสุข ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ และนายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาเขตเชียงรายซึ่งประกอบด้วย
1. ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G-T) ดังนี้
     2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks)
     2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)
     2.3 ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks)
     2.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks)
     2.5 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks)
     2.6 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)
     2.7 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
4. ผลกระทบของความเสี่ยง
5. การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
6. ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)
7. วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
8. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)

ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับข้อเสนอแนะจากท่านวิทยากร เพื่อนำไปปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาเขตเชียงรายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
13/9/2565 10:23:48น. 315
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน