สาขาเศรษฐศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

13/9/2565 13:40:12น. 153
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ และอาจารย์สิริมา นาคสาย อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และดร.วัลลพ ล้อมตะคุ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

           ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:40:12น. 153
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน