เกษียณสุข เกษมสันต์ โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

14/9/2565 20:01:58น. 593
เกษียณสุข เกษมสันต์  โครงการเกษียณอายุงาน พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
เกษียณสุข เกษมสันต์
โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
                       วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” โครงการเกษียณอายุงาน พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องเอื้องคำ อาคารบริการเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสครบรอบเกษียณอายุงานซึ่งเป็นวาระที่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติงานครบอายุงานในมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีมาโดยตลอด
                       โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ในการเข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และช่อดอกไม้ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งตลอดระยะเวลาลาในการดำรงตำแหน่งได้ให้การสนับสนุนภารกิจและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีมาตลอด รวมไปถึง คณบดีอีก ๒ ท่าน ในการดำรงตำแหน่งคณบดีได้ครบวาระ คือ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก และคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร รวมไปถึงผู้เกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๖ คน ดังนี้
๑. ดร. รัชตะ พันธุ์แสง สังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. นางสาวสุพร สุริยะ สังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
๓. นายธนะกร ช่วงสกุล สังกัดกองกิจการนิสิต
๔. นายแก้วมา ใหม่ไชยา สังกัดกองอาคารสถานที่
๕. นายทองคำ กันธะ สังกัดวิทยาเขตเชียงราย
๖. นางลัดดา ค้าโค สังกัดคณะแพทยศาสตร์
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ในการครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อีกด้วย
                       ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวว่า “ทุกท่านได้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ทุกท่านถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า เพราะคนที่ทำงานจนถึงเกษียณถือว่าไม่ธรรมดา ตลอดการทำงานที่ทุกท่านได้ทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคุณงามความดีของทุกท่านจะคงอยู่ตลอดไป” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ของผู้ที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ และในช่วงสุดท้ายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมถ่ายภาพผู้เกษียณอายุงานด้วย

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
14/9/2565 20:01:58น. 593
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เกษียณสุข เกษมสันต์ โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

#เกษียณสุข เกษมสันต์ # โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา #ประจำปี ๒๕๖๕ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน